Catering Menu

Gourmet bambino roll

Gourmet bambino roll

$5.50 Price incl. Tax: $6.05